Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)

Емблема:
Оценіть ВНЗ
(8 голосів)
Область: Львівська область
Рік заснування: 1844
Форма власності: Державна
Акредитація: IV рівень
Форма навчання: очна (денна), заочна
Рівень кваліфікації: бакалавр, магістр
Адреса: вул. Степана Бандери, 12, м.Львів, 79013
Телефон: (032) 272-47-33
Сайт: http://lp.edu.ua/
Наявність безкоштовного навчання: так
Наявність платного навчання: так
Наявність військової кафедри: так
Наявність гуртожитоку: так
Післядипломна освіта: так
Аспірантура: так
Підготовче відділення: так
Студентів: 31528
Викладачів: 1839


Напрямок навчання: Автоматизація та приладобудування, Аграрні науки і продовольство, Архітектура і будівництво, Біологія та екологія, Інформаційна сфера, Культура та мистецтво, Маркетинг, Математика і статистика, Менеджмент, Промисловість, Соціальна робота, Транспорт, Економіка, Електроніка та комунікації, Енергетика, Політика, Психологія, Філологія, Географія, геологія

 


Інформація о ВНЗ


 


Детальніше про ВНЗ


Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.

Матеріально-технічна база: 27 навчально-лабораторних корпусів, технопарк.

На часі – нові наукові здобутки

За останнє десятиріччя Національний університет «Львівська політехніка» став справжнім лідером серед університетів та академій Західної України щодо надання якісної вищої освіти за європейськими стандартами:

 • підготовку фахівців за освітніми програмами бакалавра, спеціаліста та магістра здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, у яких українські студенти та студенти з інших країн світу навчаються за 66 бакалаврськими напрямами та 135 спеціальностями, серед яких 130 – магістерського рівня. Навчальний процес у ВНЗ забезпечують 2200 осіб професорсько-викладацького складу, серед них майже 400 - доктори наук, професори та понад 1200 - кандидати наук та доценти;

 • у навчально-наукових інститутах університету здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у аспірантурі та докторантурі за 100 та 53 спеціальностями відповідно.

У НУ «Львівська політехніка» працює 22 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 52 спеціальностями. З них 17 спеціалізованих вчених рад – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 45 спеціальностями. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих вітчизняних закладів освіти, інститутів НАН України тощо. Спеціалізовані вчені ради університету охоплюють такі галузі знань:02 – хімічні науки; 05 – технічні науки;  08 – економічні науки; 12 – юридичні науки; 13 – педагогічні науки; 18 – архітектура. 

У Львівській політехніці реалізуються схеми трансферу знань. Такий підхід дає змогу повною мірою втілювати нові навчальні програми підготовки фахівців спільно з провідними технічними університетами Європи і видавати два документи про вищу освіту (український і європейський).

Львівська політехніка розробила та втілила в життя нову концепцію підготовки фахівців для потреб Збройних Сил України на базі інтеграції цивільної та військової компонент освіти. Результатом реалізації цієї концепції стало створення в структурі університету Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який трансформувався у провідний автономний військовий виш Збройних Сил України.


Факультети і спеціальності   

вгору ↑ 


Інститут гуманітарних та соціальних наук

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Кафедра іноземних мов
Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини
Кафедра політології та міжнародних відносин
Кафедра соціології та соціальної роботи
Кафедра української мови
Кафедра фізичного виховання
Кафедра філософії

Інститут архітектури

Кафедра архітектурного проектування та інженерії
Кафедра архітектурного проектування
Кафедра дизайну архітектурного середовища
Кафедра дизайну та основ архітектури
Кафедра містобудування
Кафедра архітектури та реставрації

Інститут будівництва та інженерії довкілля

Кафедра автомобільних доріг та мостів
Кафедра будівельних конструкцій та мостів
Кафедра будівельного виробництва
Кафедра гідравліки і сантехніки
Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки
Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Інститут геодезії

Кафедра картографії та геопросторового моделювання
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
Кафедра вищої геодезії та астрономії
Кафедра геодезії
Кафедра інженерної геодезії
Кафедра кадастру територій

Інститут дистанційного навчання

Деканат заочно-дистанційного навчання (екстернат)
Деканат заочно-дистанційного навчання (НКЦ)

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів
Кафедра екології та збалансованого природокористування
Кафедра туризму
Кафедра цивільної безпеки

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра економіки підприємства та інвестицій
Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Кафедра маркетингу і логістики
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Кафедра менеджменту організацій
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
Кафедра обліку та аналізу
Кафедра фінансів

Інститут енергетики та систем керування

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки
Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій
Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем
Кафедра електроенергетики та систем управління
Кафедра електроенергетики та систем управління

Інститут інженерної механіки та транспорту

Кафедра автомобілебудування
Кафедра технічної механіки та динаміки машин
Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
Кафедра проектування та експлуатації машин
Кафедра механіки та автоматизації машинобудування
Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
Кафедра технології машинобудування
Кафедра транспортних технологій

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем та мереж
Кафедра систем штучного інтелекту
Кафедра програмного забезпечення
Кафедра автоматизованих систем управління
Кафедра прикладної лінгвістики
Кафедра систем автоматизованого проектування
Кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Кафедра систем штучного інтелекту

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем
Кафедра комп'ютеризованих систем автоматики
Кафедра електронних обчислювальних машин
Кафедра приладів точної механіки
Кафедра захисту інформації
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
Кафедра безпеки інформаційних технологій

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій
Кафедра фінансів, обліку і аналізу
Кафедра економіки і маркетингу
Кафедра економіки і маркетингу

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
Кафедра технологій управління
Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Інститут права та психології

Кафедра теоретичної та практичної психології
Кафедра конституційного та міжнародного права
Кафедра адміністративного та інформаційного права
Кафедра цивільного права та процесу
Кафедра кримінального права і процесу
Кафедра історії держави і права
Кафедра журналістики та засобів масової комунікації
Кафедра педагогіки і соціального управління
Кафедра теорії та філософії права

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра прикладної математики
Кафедра обчислювальної математики і програмування
Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства
Кафедра вищої математики
Кафедра міжнародної інформації
Кафедра загальної фізики

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем
Кафедра напівпровідникової електроніки
Кафедра напівпровідникової електроніки
Кафедра телекомунікацій
Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання
Кафедра електронних приладів
Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
Кафедра фотоніки

Інститут хімії та хімічних технологій

Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії
Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії
Кафедра хімічної інженерії
Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу
Кафедра хімії і технології неорганічних речовин
Кафедра органічної хімії
Кафедра хімічної технології переробки пластмас
Кафедра хімічної технології силікатів
Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Кафедра технології органічних продуктів

Абітурієнтам

вгору ↑


Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел: (032) 258-25-37, (032) 258-22-65.

Довузівська підготовка: підготовчі курси тел. (032) 258-27-72, (032) 258-24-06.

Перелік документів, які можуть знадобитися під час вступу до вузу

 • заяву на ім'я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат (и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний перелік всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел: (032) 258-25-37, (032) 258-22-65.


Показати на мапі

вгору ↑


Прочитано 5255 разів

Галерея зображень

Рекомендуємо

Рейтинг ВНЗ України

 • Кращі медичні вузи України +

  медик   В описі представлений рейтинг кращих медичних ВНЗ України. Детальніше
 • Кращі педагогічні вузи України +

  педагог   В описі представлений рейтинг кращих педагогічних ВНЗ України. Детальніше
 • Рейтинг вступників до ВНЗ - зарахованих на бюджет +

  студенты   В описі представлений рейтинг вузів в номінації за кількістю абітурієнтів зарахованих на бюджет. Детальніше
 • Рейтинг вступників до ВНЗ - зарахованих на контракт +

  студенты   В описі представлений рейтинг вузів в номінації за кількістю абітурієнтів зарахованих на контракт. Детальніше
 • Рейтинг вступників, зарахованих в приватні ВНЗ +

  студенты   В описі представлений рейтинг вузів за кількістю абітурієнтів зарахованих в приватні ВНЗ. Детальніше
 • Кращі навчальні заклади регіонів України +

  рейтинг вузов   Рейтинг кращих ВНЗ України по регіонах. Детальніше
 • ТОП-100 найпопулярніших вузів серед абітурієнтів +

  топ 100 вузов   Рейтинг Вузів України: ТОП-100 найпопулярніших вузів серед абітурієнтів Детальніше
 • 1